ចូលឆ្នាំខ្មែរនៅទីក្រុង Stockton California USA Khmer Food New Year 2019-Khmer Food-

Today was the first day of Khmer New Year 4/12/19 in Stockton, CA. One thing I love about our New Year is eating those delicious grilled meat on a stick and papaya salad. I was able to get me some giant grilled squids. They were yummy in my tummy. I’ll try to do more video for the next two days. So if you like more videos coming don’t forget to like, comment, share, and subscribe! Thank you and Happy Khmer,Thai, and Laos New Year 2019!

13 thoughts on “ចូលឆ្នាំខ្មែរនៅទីក្រុង Stockton California USA Khmer Food New Year 2019-Khmer Food-

  1. ធ្វើមិចទើបបងស្ដាប់គេនិយាយបានបើគេនិយាយលឿនចឹងបើញ៉ុមវិញស្ដាប់អត់ទាន់ទេ😂

  2. Hi Elissa, We are glad that you enjoyed the squids.  They were sold out very quick!  We will have more next year.  Thanks for posting and see you next year!

  3. នៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំមិនហ៊ានដើរលេងទេខ្លាចចោរ ខ្លសចអ្វីសព្វបែបយ៉ាង

  4. នៅស្រុកខ្មែរហ៊ានតែញអញ្ចឹងឈឺពោញរកពេទ្យគ្មាន

  5. សប្បាយនៅស្រុកខ្មែរក្តៅហ៊ុយដីដូចប្រែតមិនសប្បាយសុទ្ធតែសំរាម

Comments are closed.